سقوط بالابر در میدان امام حسین(ع) تایید شد

سقوط بالابر در میدان امام حسین