عکس و فیلم دعوای ظریف در مجلس با کوچک زاده

عکس و فیلم دعوای ظریف در مجلس با کوچک زاده

جزئیات فریادهای کوچک زاده بر سر وزیر خارجه

عکس وفیلم دعوای ظریف در مجلس با کوچک زاده

ادامه خواندن عکس و فیلم دعوای ظریف در مجلس با کوچک زاده