آیت‌الله صافی‌گلپایگانی مبلغ فطریه را اعلام کرد

آیت‌الله صافی‌گلپایگانی مبلغ فطریه را اعلام کرد

آیت‌الله صافی‌گلپایگانی مبلغ فطریه را اعلام کرد

ادامه خواندن آیت‌الله صافی‌گلپایگانی مبلغ فطریه را اعلام کرد